den 13 mars 2009

Djurplågeri, alternativmedicin och Saltå Kvarn

När man nämner djurplågeri tänker de flesta nog på tjurfäktning, rävjakt och vanskötta djur. En form av djurplågeri som inte brukar uppmärksammas är när sjuka djur behandlas med läkemedel och metoder som inte fungerar. Jag kommer här att diskutera två av dessa metoder: djurhomeopatin och antroposofisk medicin. De är båda aktuella efter min förra bloggpost, om faran med vidskepelse och pseudovetenskap, där jag nämnde att djuren på de gårdar som producerar bland annat kött åt Saltå Kvarn företrädelsevis behandlas med sådana alternativa metoder, vilket orsakar onödigt lidande. Företagets VD Johan Ununger svarade att han inte höll med om detta, och länkade till en text på Saltå Kvarns blogg. Jag ska återkomma till den lite senare, men vill först diskutera vad homeopati och antroposofisk medicin egentligen är.

Vad är homeopati?
Homeopatin är en medicinsk lära som grundades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann i slutet på 1700-talet. Läran är idag populär i exempelvis Indien och Tyskland, förespråkas av det brittiska kungahuset och sägs omsätta 200 miljoner dollar om året i USA. Homeopatiska behandlingar används både på människor och på djur.

Den homeopatiska principen är att ”lika botar lika”. Om någon exempelvis har svårt att sova, det vill säga är för pigg, kan en homeopat tänkas behandla sömnlösheten med koffein. Ämnen som orsakar motsvarande symptom hos en frisk individ skall alltså använda för att bota åkomman. Idén är att späda ut ämnet så mycket att det knappast finns några molekyler av det kvar – och sedan använda det utspädda ämnet som ett läkemedel. Ju mer utspätt ämnet är, desto kraftfullare blir behandlingen.

Homeopati och vetenskapen
Det hela låter onekligen en smula märkligt. Om man späder ut sitt kaffe med vatten och sedan dricker en kopp blir man förvisso inte lika uppiggad som om man druckit en outspädd kopp, men det finns inget som tyder på att man skulle bli sömnig av att dricka kaffe som spätts ut en miljon gånger – eftersom i princip inget av ämnena som ingår i kaffet finns kvar är det man dricker ju bara vanligt vatten. Homeopaterna hävdar att det inte alls är vanligt vatten, utan att det har fått särskilda egenskaper på grund av utspädningen, antingen genom mystiska energier eller genom att vattnet har ett inbyggt minne. Naturvetenskapen fnyser åt homeopatins idéer – om homeopatin verkligen fungerade skulle vi behöva riva upp mycket av det vi tror oss veta om kemi, biologi och medicin. Det säger helt enkelt emot för mycket av den kunskap vi har samlat ihop de senaste århundradena.

Trots att homeopatin har funnits under mer än 200 år så har ingen lyckats bevisa att homeopatiska behandlingar har någon effekt. Tvärtom så tyder de välgenomförda studier som har gjorts på att homeopatiska läkemedel inte är bättre än sockerpiller (vilket man kan läsa om hos exempelvis SvD, The Skeptic's Dictionary och Homeowatch).

Varför tror då människor på homeopatin? Varför upplever så många att homeopatiska medel hjälper? Förklaringen är den märkliga placeboeffekten. I korthet går den ut på att människor som blir ompysslade och får någon ”medicin” som de tror ska få dem att må bättre upplever att de blir bättre. Exakt vilka psykologiska effekter som ligger bakom placeboeffekten är inte helt klart (några hypoteser finns här), men det är ett väldokumenterat och nog så verkligt fenomen.

Men, invänder någon, placeboeffekten kan väl inte förklara varför homeopatiska behandlingar verkar fungera på djur? Djuren kan ju rimligen inte förstå att de får medicin och därmed borde de heller inte bli bättre på grund av att de förväntar sig att bli det. Det stämmer visserligen, men det hela är inte riktigt så enkelt.

Varför verkar homeopatiska behandlingar fungera på djur?
En annan orsak till att behandlingen verkar fungera är att man ofta söker vård när man är som sämst. Många sjukdomar har cykliska förlopp där den sjukes tillstånd varierar. Om man får vård när man är som sämst och sedan blir bättre på grund av den naturliga variationen så är det lätt att dra slutsatsen att detär behandlingen som har haft effekt. För att ytterligare utnyttja den effekten säger de flesta homeopater att patienten kan förvänta sig att först bli sämre under en kortare period innan han eller hon tillfrisknar. Den effekten fungerar förstås också på djur, men risken är att patienten eller djuret får lida onödigt länge eftersom man hade kunnat sätta in en effektiv behandling istället för att vänta på att kroppen själv ska ta hand om sjukdomen. Om patienten dör kan homeopaten också alltid säga att behandlingen är effektiv men sattes in för sent, vilket gör att homeopatin framstår i god dager oavsett hur det går för den som behandlas med den.

Djuren kan inte själva berätta för oss att de mår bättre; den bedömningen måste istället göras av en människa. Och där kan faktiskt placeboeffekten spela en roll igen, eftersom bedömaren förväntar sig att djuret ska tillfriskna och därmed omedvetet lägger extra tyngd vid tecken som tyder på att djuret är piggare igen. Bedömningen av hur friskt djuret är riskerar därför att bli missvisande. Dessutom är det troligt att husse eller matte ger djuret lite extra omtanke och kärlek under sjukdomen, vilket kan ha en positiv effekt på djuret.

Inte testade på djur
Jag tänkte kort citera ett textstycke från en av de webbplatser som tar upp djurhomeopatin. En djurhomeopat försäkrar att "inga mediciner har testats på djur. De många och noggranna prövningar som gjorts både av Hahnemann och hans efterföljare genom århundradena är alla gjorda på människor. Vi djurhomeopater lägger ner mycket tid på att överföra de prövningar som gjorts på människor till att anpassas till våra vänner djuren. Djur är inte så förstörda av stress, pressade tidsscheman, dåliga matvanor osv som vi människor är, så de svarar ofta välidgt väl på homeopati redan i små doser."

Jag har svårt att känna förtroende för en bransch som tycker att det är positivt att de behandlingar som använts för djuren inte har testats på djur. Lika märklig är logiken som följer efter det; det sägs att djur svarar väl på homeopati redan i små doser. Det låter konstigt. Den homeopatiska tanken är ju att ju mindre dosen är desto kraftigare är behandlingen. Vad är det egentligen som homeopaten påstår?

Antroposofisk medicin
Den antroposofiska medicinen är en märklig blandning av homeopati, alkemi och astrologi. Som jag har skrivit i en tidigare text så kommer idéerna från Rudolf Steiner, som fick dem från kosmisk minnesbank. Han ansåg att sjukdomar beror på handlingar vi utfört i våra tidigare liv och utvecklade en medicinsk lära som byggde på ett mystiskt samband mellan metaller, himlakropparna och människans organ.

Även om man är beredd att acceptera tanken på att Steiner fick medicinsk kunskap på övernaturligt vis så kvarstår ett antal problem med den antroposofiska medicinen. Det finns inga belägg för att det nyss nämnda sambandet skulle existera. I en artikel om antroposofisk medicin skriver Sven Ove Hansson att de två vanligaste behandlingarna bygger antingen på metaller eller örter. Bland annat används bly och kvicksilver i en del preparat, ofta i homeopatiska spädningar, men ibland i så höga halter att de kan orsaka förgiftning. De örtmediciner som används saknar i många fall bevisad effekt. En bra referens för dessa örtpreparat är Salvekvick och kvacksalveri av Simon Singh och Edzard Ernst.

Sammanfattningsvis bygger alltså den antroposofiska medicinen på dåligt underbyggda mystiska idéer. Astrologi, alkemi och homeopati, som ligger till grund för många av behandlingarna, saknar helt vetenskapligt stöd. Antroposofisk medicin är inte lika noggrant undersökt som homeopatin i stort, men de undersökningar som har gjorts ger inget stöd för att de flesta behandlingarna skulle vara effektiva. Vidare läsning finns i en utmärkt artikel i tidskriften Folkvett.

Alternativmedicin och onödigt lidande
Djurskyddslagen säger att djur inte ska utsättas för onödigt lidande och att de ska ges medicinsk behandling när de behöver det. Men att ge djuret en behandling inte är effektiv, som när djuret behandlas med homeopatika eller vissa antroposofiska metoder, är inget annat än att neka djuret behandling. Det om något är att orsaka onödigt lidande, vilket jag alltså menar är vad som sker inom det biodynamiska jordbruket som Saltå Kvarn förespråkar.

Som Johan Ununger påpekar på Saltå Kvarns blogg så säger Demeterreglerna som Saltå Kvarns bönder följer att ”biologiska, antroposofiska, homeopatiska och andra naturläkeåtgärder är att föredra [framför] kemisksyntetiska läkemedel och antibiotika”. Det vill säga; behandlingar med ingen, svag eller icke-bevisad effekt är att föredra framför bevisat effektiva behandlingar.

Ununger verkar sedan argumentera att deras djur inte lider värre än djur inom vanliga ekologiska jordbruk, eftersom KRAV har liknande regler. Det stämmer inte. I svenska KRAV:s regler förespråkas inte alternativmedicin. Precis som Demeter-reglerna säger KRAV-reglerna att djur som medicinerats inte direkt får användas för slakt eller mjölkning, vilket är vad som sägs i de textstycken som Ununger citerar, men det är definitivt inte detsamma som att säga att djuren ska behandlas med alternativa metoder. Däremot ska det poängteras att de europeiska KRAV-reglerna är mer positiva till alternativmedicin. Vi ska heller inte glömma att även om djur i stor utsträckning behandlas med alternativmedicin på konventionella ekologiska jordbruk så skulle det inte rättfärdiga användandet vid de biodynamiska jordbruken, vilket verkar vara den tes som Saltå Kvarn driver.

Jag har tidigare kontaktat svenska KRAV angående användandet av alternativmedicin inom ekologiskt jordbruk och de uppgav då att användandet av sådana behandlingar inte är vanligare inom ekologiska jordbruk än inom konventionellt jordbruk. I kommentarerna till min text om faran med vidskepelse frågade jag Johan Ununger om han kunde säga att detsamma gällde biodynamiska jordbruk. Han verkar ha läst texten, men har inte svarat. På samma sätt undviker han de kritiska frågor som ställs i kommentarerna till bloggposten hos Saltå Kvarn.

Förhoppningsvis är den kritik som jag ovan framfört mot användandet av homeopati och antroposofisk medicin, i synnerhet inom jordbuk, klar och tydlig. Att istället för fungerande mediciner använda mediciner som antingen inte fungerar eller som inte har testats ordentligt i kontrollerade vetenskapliga studier är inget annat än djurplågeri, hur välmenande man än är när man behandlar djuren. Nog måste även Saltå Kvarn hålla med om att det är viktigt att djuren på de biodynamiska gårdarna behandlas med fungerande läkemedel?


Andra bloggar om: , , , , . Intressant?

Etiketter: ,

den 12 mars 2009

Faran med vidskepelse

Jag avslutade mitt förra inlägg, om astrologi i Sveriges Radio, med att prata om varför jag tycker att astrologin är långt ifrån harmlös. Jag tänkte nu utveckla de tankarna vidare, men för vidskepelser i allmänhet. Vidskepelse och pseudovetenskap kan orsaka stora skador, både för individen och för samhället i stort, och det är det som är själva anledningen till att den här bloggen överhuvudtaget finns.

Kanske är det bra att börja med att förklara vad jag menar med vidskepelse och pseudovetenskap. Till vidskepelser räknar jag irrläror som astrologi, feng shui och tarot, medan jag med pseudovetenskap menar saker som framstår som vetenskapliga fast de egentligen inte är det; som intelligent design och stora delar av alternativmedicinen. Många av de idéer som jag skriver om idag och som jag tidigare har skrivit om här på bloggen hör till båda kategorierna.

Vad är det då för skada som jag anser att de här lärorna gör? Det finns i mina ögon tre huvudpunkter.

Vidskepelser och pseudovetenskap är fördummande. Med hjälp av den vetenskapliga metoden har vi genom århundradena lärt oss oerhört mycket om hur världen omkring oss ser ut och fungerar. De idéer som florerar inom exempelvis astrologi, alternativmedicin och parapsykologi står ofta i direkt motsägelse till den kunskap som vi har. Att tro på sådana saker är att välja att strunta i vad människan vet om sin omvärld för att istället leva i en illusion formad av magiskt tänkande. Många lägger ner väldigt mycket tid på att lära sig mer om hur "horoskop kan lära oss mer om oss själva och om framtiden" och om hur "medier kan tala med de döda" - men det är tid som de ägnar åt att lära sig saker som är fel - tid som de istället hade kunnat använda till att göra verklig nytta eller lära sig något som faktiskt stämmer. Vidskepelse hindrar oss från att se världen så som den faktiskt ser ut, blockerar vårt kritiska tänkande och får oss att fatta felaktiga beslut därför att vi inte känner till sakers verkliga tillstånd. Det är ett steg tillbaka mot medeltidens mörker.

Vidskepelser och pseudovetenskap orsakar ekonomisk skada. Varje år spenderar privatpersoner ofattbara summor på alternativmedicin och på att få råd och hjälp från medier, siare och astrologer. Staten ger årligen flera miljoner i bidrag till verksamheten vid Vidarkliniken i Järna, trots att de ägnar sig åt verkningslösa behandlingar. Landsting i olika delar av riket lägger pengar på liknande verksamheter och kommuner, företag och till och med Luleås tekniska universitet kastar pengar i sjön genom att elsanera lokaler i tron om att elöverkänslighet är en verklig sjukdom. Enskilda individer såväl som samhället i stort förlorar årligen mångmiljonbelopp på verkningslöst nonsens. De pengarna skulle kunna användas bättre.

Vidskepelser och pseudovetenskap orsakar fysisk skada. Många alternativmedicinska behandlingar verkar genom placeboeffekten, den psykologiska effekt som gör att man blir bättre därför att man tror att man ska bli det, vilket innebär att patienterna upplever att behandlingen hjälper dem. Ibland kan placebo vara tillräckligt - kanske kan det lindra smärta eller hjälpa den som har en lindrigare åkomma. Problemet är att om man tror att de alternativa behandlingsformerna verkligen fungerar så vänder man sig gärna till alternativmedicinen även då man har åkommor där placeboeffekten inte räcker till för att bota sjukdomen; som exempelvis cancer, malaria och HIV.

Situationen blir kanske som tydligast när behandlingarna utövas på personer och varelser som inte själva kan fatta besluten, som små barn eller djur. Det finns tragiska exempel på hur barn har dött av egentligen ganska ofarliga åkommor därför att deras föräldrar försökt bota deras sjukdomar med alternativmedicin eller böner. De djur som blir det biodynamiska nötkött som Saltå Kvarn nu marknadsför som extra nyttigt och naturligt får lida i onödan därför att de när de är sjuka behandlas med verkningslösa preparat som homeopatika istället för exempelvis fungerande antibiotika. Somliga vägrar att låta sina barn vaccineras mot farliga sjukdomar därför att de helt felaktigt tror att vacciner orsakar autism och diabetes, vilket är farligt inte bara för barnen utan även för samhället i stort, eftersom det ökar risken för att sjukdomarna ska få fäste i samhället.

Ett annat skrämmande exempel är den sydafrikanska AIDS-politiken där staten rekommenderade befolkningen att äta rödbetor och vitlök som skydd istället för att använda kondom eller, om de smittats, äta de bromsmediciner som finns. Förutom att man kan lockas att använda behandlingar som inte hjälper eller lyssna till felaktiga hälsoråd från alternativmedicinare finns dessutom risken att de alternativa preparat man tar stör något konventionellt läkemedel som man också tar; exempelvis kan många av de vanligaste örtpreparaten blockera effekten av p-piller och hjärtmediciner. Alternativmedicinens vilja att hjälpa kan ofta få motsatt effekt.

För att sammanfatta: vidskepelse och pseudovetenskap orsakar stor skada, båda fysiskt och ekonomiskt, och bidrar till att göra oss dummare. Det är av de här anledningarna som jag tycker att det är väldigt allvarligt när SR marknadsför astrologi, när Ny Teknik presenterar feng shui och när media förhåller sig okritiskt till vidskepelser och irrläror. Det förstärker eller befäster de här idéernas starka position i samhället och gör dem till en del av vår vardag. Det är en skrämmande utveckling, från vilken vi har inget att vinna, men allt att förlora.

Andra bloggar om: , , , , , , , , . Intressant?

Etiketter: ,